kniser računovodstvo


Računovodski servis Trzin

Konec poslovnega leta morajo podjetja prikazati svoje poslovanje. Podajo se potrebne informacije glede spremembe premoženja zaradi poslovanja, oziroma morajo prikazati, katera sredstva in njihovi viri so se v poslovnem letu zmanjšala ali povečala. Prikazati je potrebno uspešnost poslovanja ali so ustvarili dobiček ali izgubo. Poslovanje podjetja se prikaže na posebnih obrazcih, ki so priloga vsakega poslovnega poročila. Računovodski servis Trzin za vse svoje stranke izdela to vsaj enkrat na leto. Za boljši pregled pri poslovanju, pa se podjetja odločajo za sprotno preverjanje rezultatov poslovanja, ki ga pripravi računovodstvo Mengeš.

Računovodstvo Trzin ima nalogo, da spremlja, proučuje in prikazuje poslovanje podjetij s katerimi sodeluje. V knjigovodstvu na osnovi knjigovodskih listin zapisuje vse poslovne dogodke brez izjeme, ki so povzročili spremembo premoženja. Dogodek zabeleži v ustrezne poslovne knjige. V zadnji fazi pa računovodski servis Domžale izkaže rezultate celotnega poslovanja s svojimi računovodskimi izkazi: bilanco.

Bilanco stanja, ki je temeljni računovodski izkaz vam pripravi računovodski servis Trzin. Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na določen dan na koncu obračunskega obdobja. Aktivna stran bilance prikazuje premoženjsko podobo poslovnega subjekta. Pasivna stran pa prikazuje obveznosti do virov sredstev, tako imenovana lastninska podoba poslovnega subjekta. Osnova bilančnega načela je, da je aktiva enaka pasivi. V Sloveniji je veljaven zakon o gospodarskih družbah, ki določa obliko bilance stanja, ki jo opredeljuje SRS 24. Sama oblika je odvisna od velikosti podjetja. Srednja in velika podjetja sestavljajo bolj razčlenjeno obliko bilance kot mala podjetja. Računovodski servis Trzin ima zato ustrezno ekipo, ki poskrbi za pravočasno dostopnost podatkov in končne bilance.

Preden pa izdela računovodski servis Kamnik bilanco stanja, je potrebno opraviti popis vseh sredstev in obveznosti do virov sredstev. Pri popisu se oblikujejo komisije, ki izvedejo popis. Predsednika in člane popisnih komisij določi direktor. Dobljene rezultate popisa je potrebno primerjati z dejanskimi knjigovodskimi podatki. Potrebno je ugotoviti popisne razlike. Popisni elaborat, ki je osnova popisa, se odpravijo razlike med dejanskim in knjižnim stanjem tako, da vse popisne razlike evidentiramo (inventurni presežki in primanjkljaji).

Poslovni izid je razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki. Poslovni izid je ravno tako enak razliki med končnim in začetnim kapitalom v bilanci stanja, če ga ugotavljamo iz bilance stanja. Z izkazom poslovnega izida se prikaže uspešnost poslovanja poslovnega subjekta v nekem obračunskem obdobju.

Podjetje ima po SRS25 možnost, da se odloči za eno od dveh različic izkaza poslovnega izida. Standard daje prednost drugi različici, ki jo uči anglo-ameriška računovodska šola pred prvo različico nemške računovodske šole.

Denarni tok in izkaz denarnih tokov nam pojasni finančne tokove poslovnega subjekta. To so pritoki in odtoki določenih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev v določenem časovnem obdobju. S tem je mišljeno na financiranje poslovnega subjekta v širšem smislu. Spremljanje denarnih tokov in sestavljanje ustreznih izkazov je potrebno pripravljati za različna časovna obdobja. To prikazuje plačilne sposobnosti poslovnega subjekta. Lahko imamo dnevne in tedenske izkaze denarnih tokov. Prikazujejo prejemke in izdatke, posebej za poslovno dejavnost, investicijsko dejavnost financiranja. Razvidno pa je tudi stanje denarnih sredstev na začetku in koncu obdobja. Vse navedene izkaze pripravi računovodski servis Trzin, ki zagotavlja točnost pripravljenih podatkov.a

Računovodski servis Trzin


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5307279000

Davčna številka: SI88005704

Valvazorjeva ulica 4, 1234 Mengeš

https://www.kniser.si/

info@kniser.si

01 7230 856

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »