kniser računovodstvo


Računovodski servis Kamnik

Konec marca je potrebno za minulo poslovno leto oddati računovodska poročila. To velja za vsa podjetja in samostojne podjetnike. Poleg davčnega obračuna, sta najbolj pomembni bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Vse to lahko pripravi računovodski servis Kamnik. Računovodsko poročilo bilanca stanja izkazuje premoženje poslovnega subjekta (sredstva) na eni strani in vire financiranja tega premoženja (obveznosti) na drugi strani. To vse mora biti usklajeno na presečni datum, ki je običajno na zadnji poslovni dan leta za katerega se pripravlja.

Vsak poslovni subjekt mora poleg bilance stanja izdelati tudi izkaz poslovnega izida. Ta prikazuje rezultat celotnega delovanja za določeno obdobje (običajno za poslovno leto) posameznega podjetja ali samostojnega podjetnika. Tako prikaže ali je podjetje ali samostojni podjetnik zaključil poslovno leto z izgubo ali dobičkom. Računovodski servis Trzin vam lahko pripravi oba poročila.

Glede na veljaven Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), je zahteva, da se bilanca stanja obvezno pripravi vsaj na zadnji dan poslovnega leta. Računovodski servis Kamnik pripravlja tudi medletne bilance. Te se uporabljajo predvsem za lastnike, banke, vlagatelje in za potrebe vodstev ali uprav podjetij.  Mesečne, trimesečne ali polletne bilance pa lahko pripravi računovodstvo Kamnik.

Aktivo bilance stanja sestavljajo sredstva - dolgoročna sredstva (osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe) ter kratkoročna sredstva (zaloge, naložbe, terjatve in denarna sredstva), v pasivi bilance pa obveznosti – obveznosti do kapitala, dolgoročne in kratkoročne obveznosti do virov financiranja ter kratkoročne in dolgoročne obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti. Tako je iz bilance razvidno premoženje podjetja ali podjetnika s katerim jamči za svoje obveznosti.

Izkaz poslovnega izida, kaže dobičkonosnost podjetja, ki v skladu s Slovenskim računovodskim standardom (SRS) pošteno in resnično prikaže poslovni izid za poslovno leto ali obdobje za katerega je sestavljano. To poročilo ni sestavljeno na določen dan, kot bilanca stanja. Vedno se pripravlja za določeno obdobje; recimo za obdobje od 01. januarja do 31. decembra posameznega poslovnega leta. Računovodski servis Kamnik vam to poročilo pripravi do željenega datuma glede na vaše predhodne najave.

V poročilu se od vseh prihodkov odštejejo vsi stroški podjetja ali samostojnega podjetnika. Dosežen rezultat predstavlja čisti poslovni izid – dobiček ali izguba. Dobljeni rezultat v izkazu poslovnega izida vodstvu, bankam in drugim pokaže kako je podjetje ali podjetnik donosen.

Računovodski servis Kamnik oziroma računovodstvo Domžale, vam lahko pripravita oba poročila. Ker po SRS lahko pripravite več različic izkaza poslovnega izida, se računovodstvo Komenda odloča za obvezno poročanje. To se pripravlja v dveh kolonah, kjer primerjamo zadnje, s predzadnjim obračunskim obdobjem. Podjetja ali podjetniki, pa se odločajo pri načrtovanju svojega poslovanja za medletne izkaze uspeha poslovnega izida. Tukaj primerjajo dosežene rezultate z načrtovanimi.

Bilanca stanja kot izkaz poslovnega izida se najbolj pogosto pripravljata glede uskladitve podatkov v glavni knjigi in popisu sredstev ter obveznosti do virov sredstev. Oba poročila morajo podjetniki in podjetja trajno hraniti v svojih arhivih. Arhivi so lahko tudi v digitalni obliki. Tukaj so predpisane točne zakonitosti, ki jih podjetja morajo upoštevati glede digitalnega shranjevanja podatkov. Glede na zanesljivost digitalnega shranjevanja omenjenih podatkov, ni priporočeno varčevanje pri nakupu ustrezne opreme. Upoštevati je potrebno tudi vse možne vplive, ki lahko shrambo podatkov v digitalni obliki trajno onemogočijo.

Računovodski servis Kamnik


Podjetje nima akcij.

Matična številka: 5307279000

Davčna številka: SI88005704

Valvazorjeva ulica 4, 1234 Mengeš

https://www.kniser.si/

info@kniser.si

01 7230 856

Ste to stran našli preko Googla? Vas pa ljudje ne najdejo? Rezervirajte svojo spletno vizitko na portalu iPromocija.si

Novičke

vse novice »

Povečajte prodajo

Pogosto se podjetja sprašujejo, kako naj povečajo obisk svoje spletni strani in kako naj izboljšajo prikazovanje v Google iskalniku kar bo posledično tudi povečalo prodajo. Cilj optimizacije ... Več »